Skip to main content
//

Rada Ministrów 18 kwietnia 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74). Część nowelizacji poświęcona jest zmianom prawnym dotyczącym linii bezpośrednich, które mają zwiększyć jej dostępność.

Najważniejsze rozwiązania

  • Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.
  • Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.
  • Od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.
  • Wprowadzone zostaną ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.
  • Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.
  • W określonych przypadkach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego.

Szkolenia, webinary i konferencje