Zaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy

By 26 kwietnia, 2023 Uncategorized

Urząd Zamówień Publicznych wydał ciekawą opinię na temat „Zaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy”, której treść przybliżymy w tym artykule.

W opinii omówiono kwestię możliwości wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zaświadczenia generowanego w e-Urzędzie Skarbowym, jako podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Opinia dotyczy § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) w kontekście automatyzacji procesu wydawania zaświadczeń przy pomocy konta w e-Urzędzie Skarbowym.

UZP uważa, że w zasadne jest przyjęcie, że dokument elektroniczny wydany w eUrzędzie Skarbowym jest równoznaczny z dokumentem wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podkreślić należy, że literalne brzmienie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazuje na konieczność wydania zaświadczenia, dotyczącego niezalegania z opłacaniem podatków i opłat, przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jednakże takie brzmienie ww. przepisu nie wyklucza możliwości uznania dokumentu wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (jak w przypadku dokumentów uzyskiwanych za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym), skoro załatwienie sprawy w e-Urzędzie Skarbowym jest równoznaczne z załatwieniem sprawy przez KAS, którego organami pomocniczymi są naczelnicy urzędu skarbowego. Zatem zarówno zaświadczenie wydane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak i naczelnika urzędu skarbowego, potwierdza informacje dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat dotyczących danego wykonawcy.

Tym samym za dopuszczalne uznać należy złożenie zaświadczenia wydanego w formie dokumentu elektronicznego przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Link do całej opinii >>>


Szukasz porady prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych? Zadzwoń do nas (502 342 502), napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub odwiedź naszą stronę: https://jbp-law.pl/

Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje