Skip to main content
//

Rażąco niska cena (RNC) to jeden z najczęściej powoływanych zarzutów przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). To również obiekt kontroli różnych instytucji badających prawidłowość wydatkowania środków publicznych. W dzisiejszym wpisie przenalizujemy wnioski z kilku kontroli tego zagadnienia przeprowadzanych w ostatnim czasie przez Urząd Zamówień Publicznych.

  • Za późne przekazanie wyjaśnień i nieskuteczne przedłużenie terminu na wyjaśnienia. Jeżeli minął pierwotnie wyznaczony termin na wyjaśnienie rażąco niskiej ceny to wykonawca nie może skutecznie dokonać tej czynności w późniejszym terminie. Zamawiający może samodzielnie lub na wniosek wykonawcy przedłużyć termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów, ale powinno to nastąpić przez upływem pierwotnego terminu wskazanego w wezwaniu. Zmiana uprzednio wyznaczonego terminu na złożenie wyjaśnień jest bowiem niedopuszczalna w przypadku jego upływu. Tym samym dla skuteczności działań Zamawiającego istotny jest nie tylko wpływ wniosku wykonawcy w pierwotnym terminie, ale także udzielenie ewentualnej zgody przez Zamawiającego w tym terminie.
  • Zaniechanie wezwania wykonawcy do wyjaśnień RNC, ponieważ oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu z innych przyczyn. Przypadek ten wydaje się logiczny. Skoro zamawiający widzi liczne wady oferty wykonawcy, to nie musi (w swoim mniemaniu) wzywać go do wyjaśnienia ceny, która wydaje się rażąco niska. Niestety, jest to błąd. Konstrukcja przepisu art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, obliguje zamawiającego do wezwania wykonawców do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w tym przepisie, niezależnie od tego czy zachodzą inne przesłanki odrzucenia oferty.
  • Skupianie się na cenie całościowej, bez badania cen cząstkowych. To częsty błąd zamawiających, którzy analizują tylko czy cena całkowita jest rażąco niska, bez zagłębiania się czy składające się na nią ceny cząstkowe zostały należycie skalkulowane. Należy pamiętać, iż wątpliwości zamawiającego mogą dotyczyć również wyjaśnień dotyczących istotnych części składowych ceny lub kosztu, w sytuacji gdy powyższe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wyjaśniania ceny istotnego składnika zamówienia powstaje zawsze aktualny wtedy, gdy jego cena budzi wątpliwości. Skutkiem braku wiarygodnego wyjaśnienia ceny składowej będzie uznanie, że wywarła ona wpływ na cenę całkowitą, skutkując jej rażąco niskim charakterem.

Szukasz porady prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych? Zadzwoń do nas (502 342 502), napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub odwiedź naszą stronę: https://jbp-law.pl/

Szkolenia, webinary i konferencje