Skip to main content
//

Trwają konsultacje projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD485).

Jak twierdzą projektodawcy, projekt odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Ponadto, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 2040 („PEP2040”) polskie biogazownie mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc. Elastyczność wytwarzania w tego rodzaju instalacjach stanowi istotny atut wobec rosnącego udziału mniej stabilnych instalacji OZE (w szczególności instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych) w miksie energetycznym Polski. Z uwagi na aktualną sytuacją geopolityczną konieczne jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, co może być osiągnięte poprzez rozwój biogazowni rolniczych, których funkcjonowanie oparte jest lokalnie dostępny substrat. Biogazownie rolnicze stanowią zatem instrument istotnie zwiększający bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną Polski, będąc przy tym ważnym elementem transformacji energetycznej.

Biogazownie stanowią domknięcie systemu gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Powstający w tych miejscach substrat może być wykorzystywany w lokalnej biogazowni do wytwarzania w przyjazny środowisku sposób energii elektrycznej lub ciepła lub biogazu. Sytuacja, w której paliwo do tego rodzaju instalacji jest produkowane na miejscu, jest zużywane na miejscu, a następnie, jako poferment, lokalnie wykorzystywane na potrzeby nawożenia gleb uprawnych stanowi sytuację tak dalece pożądaną, że zasługuje na szczególne rozwiązania prawne, które pozwolą upowszechnić ten model w całej Polsce. Podkreślić przy tym należy, że biogazownie jako odnawialne źródło energii, zastępując produkcję energii z paliw kopalnych, zmniejszają emisję dwutlenku węgla i substancji zanieczyszczających powietrze.

Więcej na temat projektu >>>


Szkolenia, webinary i konferencje