Skip to main content
//

Projekt ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych, poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących.

Zmiany w tym zakresie wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na rynku finansowym oraz zasadności odbudowy zaufania inwestorów, zwłaszcza detalicznych do tego rynku oraz prowadzą do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

Zaproponowane w niektórych ustawach zmiany obejmują w szczególności:

  • ujednolicenie rozwiązań prawnych dotyczących uprawnień poszczególnych służb do uzyskiwania informacji zawierających tajemnice prawnie chronione, a także rozszerzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o przekazaniu danych uprawnionym służbom. Zmiany te wynikają z propozycji Zespołu zadaniowego ds. opracowania metodyki postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym powołanego w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”,
  • wprowadzenie regulacji dotyczących outsourcingu i podoutsourcingu bankowego mających na celu uproszczenie obowiązujących procedur oraz dostosowanie ich do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu (sygn. EBA/GL/2019/02),
  • nadanie KNF dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane,
  • umożliwienie korzystania z doręczeń elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późn. zm.) w odniesieniu do czynności kontrolnych i innych czynności nadzorczych KNF niemających formy decyzji administracyjnej,
  • wprowadzenie rozwiązań dotyczących odpowiedzialności byłych firm audytorskich, jednostek zainteresowania publicznego i osób pełniących funkcje w firmach audytorskich i jednostkach zainteresowania publicznego, za naruszenia powstałe w czasie, gdy była firmą audytorską, jednostką zainteresowania publicznego, czy też pełnienia określonych funkcji w firmie audytorskiej (np. członka zarządu lub rady nadzorczej),
  • nowelizację przepisów dotyczących tzw. rachunków uśpionych (tzn. rachunków osób zmarłych lub rachunków zapomnianych), które wychodzą naprzeciw postulatom zmniejszenia zakresu informacji o tych rachunkach przekazywanych gminom jako potencjalnym dziedziczącym – do niezbędnego minimum, określenie odbiorcy informacji, oraz wydłużenie okresu, w którym banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązane będą do udzielenia takiej informacji,
  • zapewnienie harmonizacji i niezakłóconego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 151 z 2.6.2022 r. str. 1), dalej „rozporządzenie DLT Pilot Regime”.

Link do projektu >>>


Szkolenia, webinary i konferencje