Skip to main content
//

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu proponowane zmiany w ustawie Prawo budowlane wynikają z potrzeby dalszego upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Projektowaną ustawą proponuje się także wprowadzić przepisy umożliwiające pełną cyfryzację procesu inwestycyjnego, począwszy od wniosków składanych wyłącznie drogą elektroniczną, a skończywszy na umożliwieniu wydawania dokumentów dołączanych do tych wniosków również w postaci elektronicznej np.: w formie skanów lub zdjęć.

Po raz kolejny proponuje się również rozszerzyć katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także z obowiązku dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej. W katalogu budów wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej największe zmiany dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, poprzez likwidację możliwości wnoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do zgłoszenia budowy prowadzonej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora (co spowoduje, że szybciej będzie można rozpocząć tego typu inwestycję) oraz likwidację obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy (które inicjowało postępowanie po stronie organu nadzoru budowlanego) na rzecz możliwości oddania do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez kierownika budowy.

Kolejną zmianą będzie likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Proponuje się, aby przy oddawaniu do użytkowania zasadą był obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, natomiast decyzja o pozwoleniu na użytkowanie będzie możliwa w dwóch przypadkach, tj.:

1) jeżeli obiekt budowlany będzie miał być oddany do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, a także

2) jeżeli inwestor sam wystąpi o taką decyzję.

Kolejną istotną zmianą będzie wprowadzenie tzw. mechanizmu żółtej kartki, czyli ostrzeżenia organów nadzoru budowlanego kierowanego do inwestora w celu podjęcia odpowiednich działań wymaganych przepisami Prawa budowlanego w przypadku dokonania nielegalnych istotnych odstąpień od dokumentacji projektowej bez wszczynania postępowania administracyjnego w tym zakresie.

Istotną zmianą, jaką zakłada projekt, jest przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Link do projektu >>>


Szkolenia, webinary i konferencje