Skip to main content
//

Projekt zakłada między innym wprowadzenie do Kodeksu cywilnego umowy franczyzy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

„W polskich warunkach umowa franczyzy stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach. Według różnych raportów liczba osób zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce przekracza ponad pół miliona osób. Ocenia się, że w Polsce w 2020 r. było dostępnych ponad 1300 różnych sieci franczyzowych. Rynek franczyzy w Polsce rozwija się i ma perspektywy dalszego wzrostu.”

Biorąc pod uwagę problemy w funkcjonowaniu umowy franczyzy z w obrocie prawnym, proponuje się wprowadzenie m. in. :

  • prywatnoprawnej regulacji umowy franczyzy poprzez uregulowanie w Kodeksie cywilnym elementów przedmiotowo istotnych tej umowy oraz formy jej zawarcia (forma dokumentowa),
  • obowiązku przedstawienia franczyzobiorcy przez franczyzodawcę dokumentu informacyjnego zawierającego informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę w oparciu o umowę franczyzy, o koniecznych do poniesienia w związku z wykonywaną umową kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności franczyzowej, wzorzec umowy franczyzy oraz inne elementy wraz z określeniem skutków niezgodności dokumentu informacyjnego z umową,
  • przesłanek wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę i franczyzodawcę, w tym wypowiedzenia sankcyjnego w związku z nieprzedstawieniem dokumentu informacyjnego, względnie zawarciem w nim informacji nierzetelnych lub nieprawdziwych,
  • uprawnienia franczyzobiorcy do żądania proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia franczyzodawcy za czas, w którym jego przychód uległ znacznemu zmniejszeniu,
  • ograniczeń w zakresie wymagalności kar umownych oraz terminy ich egzekwowania,
  • zakresu możliwego do wprowadzenia w stosunku między stronami zakazu konkurencji,
  • możliwości ustanowienia wekslowego zabezpieczenia roszczeń z umowy franczyzy.

Link do procesu legislacyjnego >>>


Szukasz szkoleń prawniczych? Sprawdź kalendarz naszych wydarzeń >>>


Szkolenia, webinary i konferencje