Poleganie na potencjale innych podmiotów – analiza najnowszego orzecznictwa KIO

By 22 marca, 2023 Uncategorized

Zgodnie z treścią art. 118 PZP wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Tzw. użyczenie potencjału (lub handel referencjami) to temat częstych sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Poniżej prezentujemy najnowsze wyroki Izby w tym zakresie:

 • „Realność zasobu polegająca na rzeczywistym wykonaniu części zamówienia występuje nie tylko w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, ale także podmiotów udostępniających zasoby – art. 118 ust. 2 p.z.p. stanowi bowiem, że w odniesieniu do warunków, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których zdolności są wymagane. Podobnie sytuacja ma się w przypadku wykazywania doświadczenia nabywanego w ramach wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Również w tym przypadku wykonawca, może powoływać się na tak nabyte doświadczenie, tylko w takim zakresie, w jakim współdziałając w konsorcjum samodzielnie wykonał usługi, których wykazywane doświadczenie dotyczy.” (KIO 1602/22).
 • „Dyspozycja art. 118 ust. 4 p.z.p. wymaga, aby wykonawca powołujący się na zasoby innego podmiotu udowodnił, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Dysponowanie zasobami innego podmiotu musi wynikać z przedstawionych dowodów w sposób jednoznaczny i nie może być przedmiotem dedukcji czy domniemania. Na podstawie dokumentów przedstawionych w celu potwierdzenia rzeczywistego dostępu do zasobów innego podmiotu zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznego ustalenia, że określony zasób podmiotu trzeciego zostanie realnie udostępniony.” (KIO 892/22).
 • „Przy stosowaniu trybu opisanego w art. 139 p.z.p. ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczy tylko tego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Zgodnie z art. 119 p.z.p. ocena zasobów udostępnianych przez podmiot trzeci dotyczy takich zasobów, które stosownie do art. 118 p.z.p. udostępniane są w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli ocena taka da negatywny wynik, to na mocy art. 122 p.z.p. zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Badanie udostępnionych zasobów dotyczyć zatem powinno takiego wykonawcy, co do którego zamawiający obowiązany jest dokonać kwalifikacji podmiotowej, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, czyli w stosunku do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.” (KIO 152/22)
 • „Nie można z przepisów p.z.p. wywodzić generalnego zakazu łącznego spełniania warunku przez wykonawcę i podmiot użyczający zasobów. Dopuszczalność lub brak dopuszczalności takiego łącznego spełnienia warunku zależy każdorazowo od sposobu opisania warunku udziału w postępowaniu i musi być oceniana w każdym przypadku indywidualnie.” (KIO 334/22).

Szukasz porady prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych? Zadzwoń do nas (502 342 502), napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub odwiedź naszą stronę: https://jbp-law.pl/

Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje