Skip to main content
//

W oparciu o doświadczenie Prokuratorii Generalnej zarówno z etapu opiniowania projektów umów jak i realizacji umów i występujących na tym tle sporów między kontrahentami, instytucja ta przygotowała ogólne wskazówki dotyczące przygotowywania projektu umowy.

Mają one na celu nie tylko odpowiednie zabezpieczenie interesu podmiotów, na rzecz których Państwo działacie, ale i zminimalizowanie ryzyka sporów kontraktowych na etapie wykonawczym.

Wskazówki to zbiór uniwersalnych, praktycznych i zwięzłych podpowiedzi mających na celu zwiększenie precyzji i czytelności umowy, w tym jej języka i systematyki. Odnoszą się m.in. do określania zasad reprezentacji stron, definiowania terminów, tworzenia preambuły, określania hierarchii i zapewniania spójności dokumentów związanych z umową, określania przedmiotu umowy, przywoływania lub parafrazowania przepisów czy formułowania odesłań.

Wskazówki mają ułatwić przygotowanie spójnej, klarownej umowy, która nie jest nadmiernie rozbudowana a jednocześnie realizuje zamierzone cele. Duży nacisk kładziemy na precyzję postanowień umowy i wewnętrzną spójność jej treści. Kwestie te wydają się na pierwszy rzut oka błahe i nieskomplikowane, jednak często właśnie na tym tle dochodzi do sporów interpretacyjnych, które mogą powodować poważne problemy na etapie wykonywania umowy (np. spór co do tego, czy w danych okolicznościach stronie przysługuje prawo do odstąpienia do umowy albo do naliczenia kary umownej). Wskazówki mogą stanowić rodzaj „listy kontrolnej” pozwalającej zweryfikować klarowność i spójność projektu umowy.

We wskazówkach Prokuratoria zawarła też podstawowe rekomendacje dotyczące typowych klauzul, stosowanych powszechnie w umowach w ramach postanowień końcowych (jak np. prawo właściwe dla umowy, forma wymagana do jej zmiany lub rozwiązania, przelew wierzytelności czy doręczenia).

Link do wskazówek >>>Szkolenia, webinary i konferencje