Skip to main content
//

Prawo wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przysługuje przede wszystkim wykonawcy. Nie każdy wykonawca może jednak złożyć swoje odwołanie, o czym szerzej w dzisiejszym wpisie.

Na początek trochę teorii. Zgodnie z art. 505 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jednym z podstawowych środków ochrony prawnej jest odwołanie do KIO. Wykonawcą – zgodnie z art. 7 pkt 30 ustawy Pzp – jest z kolei osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wraz z przebiegiem kolejnych etapów postępowania o zamówienie publiczne poszczególni wykonawcy mogą tracić swój status, a tym samym prawo do wniesienia odwołania do KIO. I tak, przed terminem składania oferty status wykonawcy będzie praktycznie przysługiwał każdemu kto będzie potencjalnie zainteresowany postępowaniem. Po upływie terminu składania ofert będzie on przysługiwał wyłącznie tym, którzy złożyli swoje oferty.

Warto również zaznaczyć, iż w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia w formie konsorcjum, status wykonawcy uprawniający do wniesienia odwołania mają wszyscy członkowie konsorcjum łącznie, a nie np. jeden z nich.


Szukasz porady prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych? Zadzwoń do nas (502 342 502), napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub odwiedź naszą stronę: https://jbp-law.pl/


Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Dołącz do nas!

Szkolenia, webinary i konferencje