Błędy wykonawców w obliczeniu ceny lub kosztu

By 29 marca, 2023 Uncategorized

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Tylko co to właściwie znaczy?

Przepisy prawa zamówień publicznych nie definiują pojęcia błędu w obliczeniu ceny. Przyjmuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), że błędem w obliczeniu ceny jest błąd polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia.

WAŻNE: Warto zaznaczyć, iż będzie to inny sytuacja niż opisana w art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp (oczywista omyłka rachunkowa). Błąd w obliczeniu ceny jest bowiem błędem co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, a nie wadliwie od strony technicznej wykonaną czynnością obliczenia ceny.

Błędem takim w szczególności będzie zastosowanie:

 • niewłaściwych jednostek miary,
 • niewłaściwego zakresu czynności, które trzeba wykonać w trakcie realizacji zamówienia,
 • czy przyjęcie niewłaściwej stawki podatku VAT.

W praktyce szczególnie często dochodzi do błędów w obliczaniu stawki podatku VAT (np. przyjęcia niższej stawki – 8% zamiast 23% (lub na odwrót) – lub zwolnienia z podatku VAT). Nie ma tutaj znaczenia czy taki błąd był celowy czy też nie. Nawet jak mamy do czynienia z rezultatem błędnej interpretacji przepisów określających stawki tego podatku, to i tak nie uchyla to wystąpienia błędu w obliczeniu ceny.

WAŻNE: Nieuprawnione będzie odrzucanie ofert, w których popełniony został błąd w elemencie ceny, jeśli nie przyniósł on żadnych konsekwencji dla ustalenia ostatecznej ceny oferty.

Na koniec kilka wybranych i najnowszych orzeczeń KIO w zakresie omawianego błędu w obliczaniu ceny:

 • „Z błędem w obliczeniu ceny lub kosztu, o którym stanowi art. 226 ust. 1 pkt 10 p.z.p., mamy do czynienia wówczas, gdy doszło do błędu co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego. W odróżnieniu od omyłki rachunkowej, która charakteryzuje się tym, że wykonawca nieprawidłowo wykona czynności arytmetyczne, składające się na obliczenie ceny, błędy w obliczeniu ceny nie nadają się do poprawienia, gdyż nie ma jednego sposobu, w jaki można byłoby te błędy poprawić. Innymi słowy, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której wykonawca wskazuje w swojej ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, kalkulując w niej czynności, które nie są objęte przedmiotem zamówienia, lub też nie uwzględnia we wskazanej kwocie elementów, które ująć powinien – to wówczas wskazana przez wykonawcę cena jest nieprawidłowa, gdyż dotyczy innego stanu faktycznego niż przedmiot postępowania. Cena ta została jednak w takim przypadku ustalona prawidłowo, tj. nie zawiera omyłek rachunkowych, w związku z czym zamawiający nie może w nią ingerować. Z tych powodów ustawodawca przesądził, że taką ofertę należy odrzucić.” (KIO 34/22).
 • „Wykonawca ma obowiązek zastosować prawidłową stawkę VAT, tj. taką, jaka wynika z obowiązujących przepisów. Tym samym nie jest uprawnieniem wykonawcy dokonanie wyboru stawki VAT przy kalkulacji ceny ofertowej. W konsekwencji zastosowanie przez Odwołującego stawki VAT 23% zamiast 8% było niedopuszczalne. Odwołujący w świetle obowiązujących przepisów podatkowych obowiązany był do zastosowania do obliczenia ceny brutto stawki ośmioprocentowej, a zastosowanie stawki podstawowej stanowiło błąd w obliczeniu ceny.” (KIO 3404/21).
 • „Obowiązkiem zamawiającego wynikającym z art. 226 ust. 1 p.z.p. jest odrzucenie oferty, jeżeli zawiera ona błąd w obliczeniu ceny. Przykładem błędu w obliczeniu ceny będzie nieprawidłowe określenie przez wykonawcę stawki VAT, jeżeli stawka taka nie została przez zamawiającego wskazana w treści dokumentacji zamówienia. Stawka VAT jest bowiem elementem cenotwórczym, zatem posłużenie się przez wykonawcę choćby tylko jednym nieprawidłowo określonym elementem kalkulacji ceny przekłada się na wystąpienie błędu w obliczeniu ceny, bez względu na skalę lub rozmiar stwierdzonego uchybienia.” (KIO 3046/21).

Szukasz porady prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych? Zadzwoń do nas (502 342 502), napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub odwiedź naszą stronę: https://jbp-law.pl/

Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje