Skip to main content
//

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Tylko co to właściwie znaczy?

Przepisy prawa zamówień publicznych nie definiują pojęcia błędu w obliczeniu ceny. Przyjmuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), że błędem w obliczeniu ceny jest błąd polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia.

WAŻNE: Warto zaznaczyć, iż będzie to inny sytuacja niż opisana w art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp (oczywista omyłka rachunkowa). Błąd w obliczeniu ceny jest bowiem błędem co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, a nie wadliwie od strony technicznej wykonaną czynnością obliczenia ceny.

Błędem takim w szczególności będzie zastosowanie:

  • niewłaściwych jednostek miary,
  • niewłaściwego zakresu czynności, które trzeba wykonać w trakcie realizacji zamówienia,
  • czy przyjęcie niewłaściwej stawki podatku VAT.

W praktyce szczególnie często dochodzi do błędów w obliczaniu stawki podatku VAT (np. przyjęcia niższej stawki – 8% zamiast 23% (lub na odwrót) – lub zwolnienia z podatku VAT). Nie ma tutaj znaczenia czy taki błąd był celowy czy też nie. Nawet jak mamy do czynienia z rezultatem błędnej interpretacji przepisów określających stawki tego podatku, to i tak nie uchyla to wystąpienia błędu w obliczeniu ceny.

WAŻNE: Nieuprawnione będzie odrzucanie ofert, w których popełniony został błąd w elemencie ceny, jeśli nie przyniósł on żadnych konsekwencji dla ustalenia ostatecznej ceny oferty.

Na koniec kilka wybranych i najnowszych orzeczeń KIO w zakresie omawianego błędu w obliczaniu ceny:

  • „Z błędem w obliczeniu ceny lub kosztu, o którym stanowi art. 226 ust. 1 pkt 10 p.z.p., mamy do czynienia wówczas, gdy doszło do błędu co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego. W odróżnieniu od omyłki rachunkowej, która charakteryzuje się tym, że wykonawca nieprawidłowo wykona czynności arytmetyczne, składające się na obliczenie ceny, błędy w obliczeniu ceny nie nadają się do poprawienia, gdyż nie ma jednego sposobu, w jaki można byłoby te błędy poprawić. Innymi słowy, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której wykonawca wskazuje w swojej ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, kalkulując w niej czynności, które nie są objęte przedmiotem zamówienia, lub też nie uwzględnia we wskazanej kwocie elementów, które ująć powinien – to wówczas wskazana przez wykonawcę cena jest nieprawidłowa, gdyż dotyczy innego stanu faktycznego niż przedmiot postępowania. Cena ta została jednak w takim przypadku ustalona prawidłowo, tj. nie zawiera omyłek rachunkowych, w związku z czym zamawiający nie może w nią ingerować. Z tych powodów ustawodawca przesądził, że taką ofertę należy odrzucić.” (KIO 34/22).
  • „Wykonawca ma obowiązek zastosować prawidłową stawkę VAT, tj. taką, jaka wynika z obowiązujących przepisów. Tym samym nie jest uprawnieniem wykonawcy dokonanie wyboru stawki VAT przy kalkulacji ceny ofertowej. W konsekwencji zastosowanie przez Odwołującego stawki VAT 23% zamiast 8% było niedopuszczalne. Odwołujący w świetle obowiązujących przepisów podatkowych obowiązany był do zastosowania do obliczenia ceny brutto stawki ośmioprocentowej, a zastosowanie stawki podstawowej stanowiło błąd w obliczeniu ceny.” (KIO 3404/21).
  • „Obowiązkiem zamawiającego wynikającym z art. 226 ust. 1 p.z.p. jest odrzucenie oferty, jeżeli zawiera ona błąd w obliczeniu ceny. Przykładem błędu w obliczeniu ceny będzie nieprawidłowe określenie przez wykonawcę stawki VAT, jeżeli stawka taka nie została przez zamawiającego wskazana w treści dokumentacji zamówienia. Stawka VAT jest bowiem elementem cenotwórczym, zatem posłużenie się przez wykonawcę choćby tylko jednym nieprawidłowo określonym elementem kalkulacji ceny przekłada się na wystąpienie błędu w obliczeniu ceny, bez względu na skalę lub rozmiar stwierdzonego uchybienia.” (KIO 3046/21).

Szukasz porady prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych? Zadzwoń do nas (502 342 502), napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub odwiedź naszą stronę: https://jbp-law.pl/

Szkolenia, webinary i konferencje