Skip to main content
//

Przyjmuje się praktyce, że kryteria oceny ofert powinny być jak najbardziej 0-1, a do tego muszą spełniać zasady wynikające z art. 16 pkt 1) PZP, tj. zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Niemniej jednak, kryteria oceny ofert mają służyć jakościowej ocenie oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że gdyby zamawiający nie mógł wyrazić w ramach kryteriów jakościowych preferencji co do przydatności określonych rozwiązań (jakie rozwiązania są przez niego bardziej pożądane, jakie cechy powinny posiadać), to znaczenie i możliwości wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert by drastycznie spadła.

Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „kryteria oceny oferty nie mają gwarantować „równej pozycji wykonawców”, ale urealniać konkurencję pomiędzy tymi wykonawcami. Gdyby pozycja wykonawców miałaby być równa, to iluzoryczne i w zasadzie bezprzedmiotowe byłby kryteria pozacenowe. Ważne jest natomiast, aby kryteria pozacenowe były obiektywne i stanowiły gwarancję możliwości konkurowania wykonawców. Konkurencyjność wykonawców w ramach kryteriów pozacenowych należy odnosić do obiektywizmu tych kryteriów, tak aby ich znaczenie i ocena była jednoznaczna, a to w efekcie pozwala na jednoznaczną ocenę danego wykonawcy. Dokonanie doboru kryteriów pozacenowych jest uprawnieniem Zamawiającego, który w tych kryteriach może również urealniać cel prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także uzyskać przedmiot zamówienia o najwyższej jakości” (KIO 610/22).

W innym wyroku KIO podkreśliła, że „kryteria oceny ofert ze swej natury – poprzez promowanie określonych cech lub funkcjonalności prowadzą do zwiększenia szans na uzyskanie zamówienia przez jednych wykonawców, ograniczając te szanse innym wykonawcom” (KIO 1110/23).

Jeżeli zatem jest to uzasadnione potrzebami (nawet potencjalnymi) danego zamawiającego, to może on w ramach kryteriów oceny ofert premiować punktowo pewne cechy czy rozwiązania. To zamawiający, jako gospodarz postępowania (a przez to – przyszły „użytkownik” przedmiotu zamówienia), decyduje o doborze kryteriów oceny ofert w zależności od swoich potrzeb, dostosowując ich wybór, sposób przyznawania punktów i wagę w celu najkorzystniejszego z jego punktu widzenia uzyskania i realizacji konkretnego zamówienia.


Potrzebujesz porady, doradztwa, reprezentacji przed KIO lub szkolenia z zamówień publicznych? Skontaktuj się z nami:

Szkolenia, webinary i konferencje