Skip to main content
//

Końcówka roku to czas, kiedy zamawiający planują dokonanie dodatkowych zamówień, z uwagi na niewykorzystanie budżetu na dany rok kalendarzowy. Często przedmiotem tych zamówień są rzeczy czy usługi, które już w trakcie danego roku były dostarczone lub wykonane, a teraz zamawiający po prostu planuje ich nabycie w większym zakresie. Ale również możliwa jest sytuacja, w której w trakcie roku zamawiający zamówił tylko część z zaplanowanego zakresu, a pod koniec roku ma możliwość „dokupienia” pozostałego zakresu. Pojawia się wtedy problem właściwego ustalenia wartości zamówienia, a przez to udzielenia zamówienia we właściwych trybach – bez naruszenia przepisów PZP.

Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, „celem regulacji dotyczących łącznego szacowania wartości zamówień jest przeciwdziałanie sytuacjom unikania przez zamawiających stosowania przepisów p.z.p. Jeżeli w jednym czasie możliwe jest udzielenie zamówień podobnych pod względem przedmiotowym lub funkcjonalnym, które mogą być wykonane przez jednego wykonawcę, na potrzeby szacowania ich wartości należy przyjąć, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem” (uchwała KIO z dnia 28 stycznia 2022 r., sygn. akt KIO/KD 1/22).

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, a w konsekwencji również KIO (dla przykładu – KIO/KD 9/21, gdzie zostało wskazane, że „Z jednym zamówieniem publicznym i tym samym z obowiązkiem sumowania wartości poszczególnych zamówień, będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy zamówienia udzielane w określonej perspektywie czasowej (tożsamość czasowa) będą miały to samo przeznaczenie (są tożsame przedmiotowo) oraz, dodatkowo, istnieć będzie możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy”; podobnie WSA w Krakowie „W celu ustalenia czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem podzielonym na części czy z kilkoma zamówieniami należy posłużyć się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa). Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy w tym samym czasie”, sygn. akt I SA/Kr 15/18), wynika, że aby mówić o jednym zamówieniu (tj. jednej wartości zamówienia dla zamówienia udzielanego w częściach), spełnione zostać mają 3 przesłanki:

  1. Tożsamość przedmiotowa
  2. Tożsamość podmiotowa
  3. Tożsamość czasowa

Do tych tożsamości trzeba podchodzić bardzo rzetelnie, bowiem ich spełnienie powoduje powstanie obowiązku zsumowania wartości zamówienia udzielanego w częściach. Warto o tym pamiętać, aby nie popełnić błędu, którego później może nie udać się naprawić i będzie należało unieważnić postępowanie albo, co gorsze, unieważnić umowę.


Potrzebujesz porady, doradztwa, reprezentacji przed KIO lub szkolenia z zamówień publicznych? Skontaktuj się z nami:

Szkolenia, webinary i konferencje