Skip to main content
//

W dniu 21 kwietnia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne.

Względem poprzedniej wersji projektu wprowadzono kilka zmian, m.in. w zakresie:

  • nowych zasad losowania syndyków, zarządców i nadzorców,
  • kontroli wierzycieli nad syndykami
  • oraz kont bankowych, na których syndycy będą mogli przechowywać środki wchodzące w skład masy upadłości.

Celem projektu jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).

Dyrektywa 2019/1023 ma na celu ujednolicenie regulacji dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych w krajach członkowskich w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji kontynuowanie prowadzonej działalności oraz przeciwdziałać likwidacji miejsc pracy.

Dążeniem twórców Dyrektywy było, aby w sposób precyzyjny określić przesłanki determinujące jak najszybsze podjęcie działań służących ustaleniu trudności przedsiębiorcy związanych z płynnością finansową, a następnie odpowiednich działań naprawczych, o ile są one możliwe i słuszne. W przeciwnym razie, zasadne będzie podjęcie działań zmierzających do jak najszybszej likwidacji przedsiębiorcy, z zachowaniem praw wierzycieli, tj. zaspokojenie ich roszczeń w sposób rzetelny i w możliwie największym zakresie, równomiernie oraz w najszybszym terminie – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Link do procesu legislacyjnego >>>Szkolenia, webinary i konferencje