IV Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania PrzestrzennegoTransmisja online na żywo

18-19 marca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Instalacje fotowoltaiczne a planowanie przestrzenne
9.00 – 9.30- Katarzyna Barańska

 • 3 najważniejsze aspekty inwestowania w farmy fotowoltaiczne
 • Praktyczne wątpliwości i ryzyka związane z gospodarowaniem przestrzenią
 • Trendy i doświadczenia lokalne

Najczęstsze błędy decyzji o warunkach zabudowy – praktyka i orzecznictwo
9.30 – 10.00 – Aneta Fornalik

 • Jak ustalić krąg stron postępowania?
 • Jak wyznaczyć obszar analizowany?
 • Jak zweryfikować dostęp do drogi publicznej?
 • Jak ustalić parametry zabudowy?

Planowanie przestrzenne a zanieczyszczenie świetlne – nowe wyzwanie dla prawodawcy
10.00 – 10.30 – Katarzyna Szlachetko

 • Pojęcie i źródła zanieczyszczenia świetlnego
 • Rola planowania przestrzennego w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu świetlnemu
 • Uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda

Panel 2

Obowiązek publikowania danych przestrzennych wynikający z cyfryzacji planowania przestrzennego w praktyce
11.00 – 11.30- Kacper Kamiński

 • obowiązujące regulacje prawne,
 • aspekty praktyczne wykonywania regulacji,
 • aspekty techniczne,
 • działania wspierające

Wybrane błędy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stwierdzone w decyzjach organów nadzorczych i orzecznictwie
11.30 – 12.00 – Piotr Jarzyński

 • Niezgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Niespójność części tekstowej i graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powodująca jego wewnętrzną sprzeczność
 • Brak obligatoryjnych elementów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Niewystarczające uzasadnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu
 • Uregulowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
 • Brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
 • Ustalanie stawki renty planistycznej na poziomie 0% bądź też odstąpienie od ustalenia stawki
 • Niewłaściwe definiowanie pojęć lub modyfikowanie pojęć określonych w aktach wyższego rzędu

Metropolitalne planowanie przestrzenne. Brakujące ogniwo w systemie
12.00 – 12.30 – Jakub Szlachetko

 • potrzeba reformy ustrojowej i powołania samorządu metropolitalnego
 • samorząd metropolitalny jako podmiot polityki przestrzennej
 • koordynacyjna funkcja samorządu metropolitalnego w planowaniu przestrzennym
 • narzędzia planistyczne samorządu metropolitalnego

Panel 3

Decyzja o warunkach zabudowy jako podstawa odszkodowania w świetle art. 37 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
13.15 – 13.45- Jerzy Kopyra

 • Orzecznictwo sądowe wedle stanu sprzed wjeścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 • Krytyczna analiza nowelizacji art. 37 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Prognozowane kierunki orzecznictwa sądowego po w/w nowelizacji.

Planowanie przestrzeni dla elektrowni wiatrowych po liberalizacji ustawy odległościowej
13.45 – 14.30- Filip Sokołowski

 • Omówienie bieżącej sytuacji planistycznej na obszarach sąsiadujących z istniejącymi i planowanymi elektrowniami wiatrowymi,
 • Omówienie niezbędnych zmian prawnych pod kątem minimalizacji ryzyk dla rozwoju nowych projektów elektrowni wiatrowych.
 • Obowiązujące plany a nowe projekty elektrowni wiatrowych. Rodzaje planów i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju nowych projektów wiatrowych.

Wykluczenie przestrzenne – zarys problemu
14.30 – 15.00 – Aleksandra Urbanowska-Bohun

 • Decyzje WZ na tzw. maski budowlane jako źródło zaburzania przestrzeni miejskiej.
 • Rozpraszanie zabudowy jako źródło wykluczenia komunikacyjnego i infrastrukturalnego.
 • Brak rozwiązań prawnych w zakresie finansowania infrastruktury na terenach nowej zabudowy.
 • Rozwiązania prawne w zakresie przestrzeni biologicznie czynnej jako wykluczanie z dostępu do przestrzeni zielonej w miastach.

DZIEŃ 2

 

Część 1

Uchwały krajobrazowe w Polsce
9.00 – 9.45- Marcin Rosegnal

 • Ustawa krajobrazowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych w ochronie krajobrazu. Czy warto uchwalić uchwałę krajobrazową?
 • Cel, zakres i charakter prawny uchwały reklamowej.
 • Procedura uchwalania i możliwe konsekwencje. Pojawiające się błędy.

Bilansowanie terenów budowlanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
09.45 – 10.30 – Radosław Jończak

 • Ogólny opis zagadnienia bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby planowania przestrzennego, ze wskazaniem celu jego realizacji i skutków, które potencjalnie może wywoływać względem rozwiązań zawieranych w dokumentach planistycznych
 • Zasady i wytyczne: sporządzania analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, sporządzania prognoz demograficznych, oceny i opisu możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy
 • Zasady formułowania maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę
 • Zasady szacowania chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.

Część 2

Przesył i służebność przesyłu w planowaniu przestrzennym
11.00 – 11.45 – Tatiana Tymosiewicz

 • Przesył i służebność przesyłu
 • Zasiedzenie służebności przesyłu
 • Regulacje kodeks cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Stanowisko Sądu Najwyższego
 • Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej – skutki dla studiów, planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, finansów gminy – odszkodowania

Część 3

Zabudowa śródmiejska w dokumentach planistycznych
12.15 – 13.00- Adw. dr Lucyna Staniszewska

 • Definicja zabudowy śródmiejskiej po 1 stycznia 2018 r.  – problemy interpretacyjne
 • Oznaczenie w studium funkcjonalnego śródmieścia a brak oznaczenia zabudowy śródmiejskiej w MPZP
 • Interpretacje pracowni urbanistycznych w zakresie zabudowy śródmiejskiej
 • Znaczenie zabudowy śródmiejskiej dla branży deweloperskiej

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW W PROCEDURZE UCHWALANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
13.00 – 13.30- Bartosz Budych

 • Omówienie procedury zmiany przeznaczenia gruntów na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Omówienie wniosku w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Zagadnienia ogólne i najczęstsze problemy procedury zmiany przeznaczenia gruntów.

Renta planistyczna w praktyce i orzecznictwie sądów
13.30 – 14.00- Mateusz Stawski

 • stota opłaty (renty) planistycznej. Przesłanki, wysokość i termin naliczenia.
 • Procedura w sprawach dotyczących opłaty planistycznej – Ordynacja podatkowa czy KPA.
 • Zbycie nieruchomości a opłata planistyczna w kontekście sprzedaży, zamiany, darowizny, aportu, zbycia przedsiębiorstwa, przewłaszczenia na zabezpieczenie, egzekucji, dziedziczenia.
 • Instytucja wstępnej decyzji wymiarowej – promesa wysokości opłaty planistycznej.
 • Strategie i taktyki obrony przed opłatą planistyczną.
 • Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego a zwrot opłaty planistycznej.

Zagospodarowanie przestrzenne terenów przyległych do linii kolejowych
14.00 – 14.45 – Grzegorz Chojnacki

Metody wpływania na treść planu miejscowego
14.45 – 15.30- Wojciech Grecki

 • wnioski i uwagi do planu miejscowego – charakter prawny i procedura składania
 • dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu
 • inne ewentualne formy konsultacji społecznych
 • partycypacja w pracach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej

Prelegenci

Aleksandra Urbanowska - Bohun

Radca prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Jakub Szlachetko

adwokat, kancelaria prawna ``SZLACHETKO prawnicy&urbaniści``

Grzegorz Chojnacki

Urbanista arch., Pracownia urbanistyczna KANON

Tatiana Tymosiewicz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Aneta Fornalik

adwokat, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Radosław Jończak

SoftGIS, kieruje pracami zespołu sporządzającego gminne dokumenty planistyczne

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

dr Katarzyna Barańska

liderka zespołu Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners

Adw. dr Lucyna Staniszewska

Adwokat. Kancelaria Adwokacka dr Lucyna Staniszewska

Mateusz Stawski

adwokat, kancelaria Stawski Adwokaci, Prawo nieruchomości i prawo budowlane

dr Katarzyna Szlachetko

kierownik projektu 'Good Light Law' przy Instytucie Metropolitalnym, redaktor naczelny periodyku naukowego 'Metropolitan. Przegląd Naukowy', radca prawny w Kancelarii SZLACHETKO Prawnicy&Urbaniści

Kacper Kamiński

Planista przestrzenny, ekspert ds. danych przestrzennych, naczelnik wydziału Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Współautor rozwiązań legislacyjnych w zakresie cyfryzacji planowania przestrzennego.

dr Jerzy Kopyra

radca prawny, właściciel i wykładowca Akademii Prawa Budowlanego, wieloletni wykładowca akademicki, prowadzi indywidualną praktykę prawniczą w Warszawie. Praktykuje, przede wszystkim, w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budownictwa przemysłowego.

Filip Sokołowski

Urbanista/ Główny projektant, UrbanConsulting

Wojciech Grecki

Adwokat, wspólnik w Grecki & Okoń Kancelaria Prawna

Marcin Rosegnal

URBLEX MARCIN ROSEGNAL, prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Bartosz Budych

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie zajmuje się głównie postępowaniami w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i tematami około planistycznymi.

Rada programowa

Grzegorz Chojnacki

Jakub Szlachetko

Filip Sokołowski

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Patroni

Partnerzy Merytoryczni

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział online

2 dni

(cała konferencja)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl