Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne po 6 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów


Transmisja online na żywo
23-25 czerwca 2021
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Dokumenty zamówienia według nowej ustawy Pzp
9.00 – 9.45- Justyna Starek

 • Czym są dokumenty zamówienia
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Opis Potrzeb i Wymagań
 • Dostęp do dokumentów zamówienia
 • Zakres dokumentów zamówienia sporządzanych podczas negocjacji i dialogu
 • Wyjaśnienia dotyczące dokumentów zamówienia
 • Zmiana dokumentów zamówienia

Elektronizacja zamówień publicznych
9.45 – 10.30- Magdalena Szmalec/Piotr Kaliński

 • Platforma e-Zamówienia – nowe funkcjonalności
 • Zmiany w MiniPortalu
 • Platformy komercyjne – problemy techniczne i ich skutki dla zamawiającego oraz wykonawców
 • Podpis elektroniczny – problemy i kontrowersje
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
 • Pytania i dyskusja

Panel 2

Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
11.00-11.45- Lidia Piotr-Krajecka

 • Co to są podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe?
 • Kiedy należy je składać?
 • Forma składania środków dowodowych
 • Zasady uzupełniania środków dowodowych
 • Pytania i dyskusja

Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp
11.45 – 12.30- Mateusz Brzeziński

 • Zasady tworzenia opisu przedmiotu zamówienia
 • Potencjalne naruszenie uczciwej konkurencji
 • Równoważność
 • Najczęściej popełniane błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Panel 3

Warunki udziału w postępowaniu
13.15 – 14.00- Bartosz Pitak

 • Katalog przesłanek
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu konsorcjum
 • Zasady udostępniania zasobów przez podmioty trzecie
 • Pytania i dyskusje

Kryteria oceny ofert
14.00 – 14.45 – Konrad Różowicz

 • Katalog kryteriów oceny ofert
 • Cena jako jedynego kryterium oceny ofert
 • Ustalanie wag kryteriów oceny
 • „Dogrywka” w przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
 • Pytania i dyskusja

DZIEŃ 2

Część 1

Tryb podstawowy według nowej ustawy Pzp
9.30 – 10.30 – Piotr Schmidt

 • Co jest tryb podstawowy
 • Przebieg procedury w trzech wariantach
 • Pytania i dyskusja

Część 2

Udział konsorcjum wykonawców w przetargu w nowej ustawie Pzp
11.00 – 11.45- Kamila Mizeracka

 • Zasady tworzenia konsorcjum
 • Dokumentowanie zawarcia konsorcjum
 • Sposób zabezpieczenia interesów konsorcjantów w umowie
 • Pytania i dyskusja

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
11.45 – 12.30 – Kamila Mizeracka

 • Zasady polegania na potencjale innych podmiotów
 • Jak zabezpieczyć interesy wykonawcy i podmiotu użyczającego potencjał?
 • Dokumentowanie użyczenia potencjału
 • Najczęstsze błędy wykonawców
 • Pytania i dyskusja

Część 3

Podwykonawca w zamówieniach publicznych 
13.15 – 14.00 – Piotr Mazuro

 • Najważniejsze zmiany w nowej ustawie Pzp z punktu widzenia podwykonwaców
 • Umowa o zamówienie publiczne w zakresie podwykonawstwa
 • Case study
 • Pytania i dyskusja

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
14.00 – 14.45 – Sebastian Pietrzyk

 • Zmiany dotyczący maksymalnej kwoty wadium
 • Formy i zasady wnoszenia wadium
 • Zasady zwrotu wadium, w tym gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
 • Pytania i dyskusja

Jak uzyskać wadium przez Internet?
14.45 – 15.00 – Zbigniew Zieliński

DZIEŃ 3

Część 1

Warsztat – Dokumenty składane wraz z ofertą
9.00 – 10.30- Andrzej Łukaszewicz

 • Analiza rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
 • Najczęstsze problemy i błędy – case study
 • Pytania i dyskusja

Część 2

Warsztat – Analiza i sporządzanie umowy o zamówienie publiczne
11.00 – 12.30- Dariusz Koba

 • Na co zwrócić uwagę analizując projekt umowy?
 • Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach
 • Obowiązkowe postanowienia umowne
 • Zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 • Zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 • Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
 • Zasady zmiany umowy
 • Pytania i dyskusja

Część 3

Warsztat – Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
13.15 – 14.45- Mateusz Brzeziński

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Justyna Starek

Kancelaria Zamówień Publicznych Justyna Starek

Kamila Mizeracka

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, biegły sądowy, doradca z zakresu zamówień publicznych

Bartosz Pitak

Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Piotr Schmidt

Prezes Zarządu w Prudens PDP

Andrzej Łukaszewicz

Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz

Konrad Różowicz

Prawnik w Kancelarii Ziemski & Partners

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Zbigniew Zieliński

ekspert portalu wadiumdirect.pl, Broker Ubezpieczeniowy, ZZ Brokers

Sebastian Pietrzyk

adwokat, wspólnik w BSWW act legal & tax

Piotr Mazuro

Adwokat, Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Piotr Kaliński

Marketplanet

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

3 dni konferencji

(Całe wydarzenie)

Cena: 999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl