Małopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp


Aparthotel Lwowska 1 | Kraków
Edycja 1: 20 października 2020 r. | Edycja 2: 8 grudnia 2020 r.
Zarejestruj się

Do 1 edycji konferencji zostało:

Program

Panel 1

Warunki udziału w postępowaniu według nowej ustawy Pzp
9.00 – 9.30 – Marcin Boczek

 • Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
 • Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 • Zdolność techniczna lub zawodowa
 • Udostępnianie zasobów podmiotów trzecich
 • Podmiotowe środki dowodowe

Przesłanki wykluczenia wykonawcy według nowej ustawy PZP
9.30 – 10.15 – Michał Bagłaj

 • Nowy katalog przesłanek obligatoryjnych
 • Nowy katalog przesłanek fakultatywnych
 • Samooczyszczenie (self-cleaning) według nowej ustawy PZP

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
10.15 – 10.45 – Piotr Kaliński, Magdalena Szmalec

 • Praktyczne aspekty elektronizacji / nowe obowiązki zamawiającego
 • Podpisy elektroniczne: rodzaje podpisów, weryfikacja
 • Portale e-Usług (miniPortal, eZam, konkurencja)
 • Orzecznictwo KIO i narzędzia
 • Zamówienia publiczne od 2021 r.

Panel 2

Tryb podstawowy – nowe zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych
11.15 – 11.45 – Dariusz Ziembiński / Marek Tomasik

 • Tryb podstawowy w wersji bez negocjacji
 • Dwa warianty negocjacyjne

Składanie i ocena ofert wykonawców według nowej ustawy Pzp
11.45 – 12.45 – Adam Głocki

 • Związanie ofertą (termin i przedłużenie)
 • Otwarcie ofert
 • Wyjaśnienia i poprawianie ofert
 • Rażąco niska cena
 • Odrzucenie ofert
 • Kryteria oceny ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Unieważnienie postępowania

Panel 3

Środki ochrony prawnej w nowej PZP
13.30 – 14.15 – Sebastian Pietrzyk

 • Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
 • Skarga do sądu okręgowego
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp
14.15 – 15.15 – Łukasz Gembiś

 • Nowe zasady kształtowania umów
 • Katalog klauzul abuzywnych
 • Nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia

Prelegenci

Sebastian Pietrzyk

act BSWW tax & legal

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Marcin Boczek

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Piotr Kaliński

Marketplanet

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Grzegorz Karwatowicz

Kancelaria GWW

Adam Głocki

Radca prawny Fujifilm Europe GmbH, Kancelaria Zamówień Publicznych

Łukasz Gembiś

DWF Poland

Marek Tomasik

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Dariusz Ziembiński

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Michał Bagłaj

Adwokat, Partner w SSW Pragmatic Solutions

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Aparthotel Lwowska 1
Ul. Lwowska 1, LU 14
30-548 Kraków

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partner instytucjonalny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

 CENA:

599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji
 • W cenie szkolenia książka z tekstem nowej ustawy

Bonusy:

W cenie konferencji każdy uczestnik otrzyma książkę z tekstem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych!

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę. 
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór edycji

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email

Dodatkowe uwagi:

Źródło informacji o konferencji:
Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl