V Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych z perspektywy wykonawców

Konferencja on-line
3-5 marca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Ocena podmiotowa wykonawców w nowej ustawie Pzp
9.00 – 10.00 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 • Zasady składania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
 • Podstawy wykluczenia wykonawcy
 • Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości i self-cleaning (samooczyszczenie)
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Pytania i dyskusja

Udział konsorcjum wykonawców w przetargu w nowej ustawie Pzp
10.00 – 10.30 – Piotr Nowak

 • Zasady tworzenia konsorcjum
 • Dokumentowanie zawarcia konsorcjum
 • Sposób zabezpieczenia interesów konsorcjantów w umowie
 • Pytania i dyskusja

Panel 2

Przedmiotowe środki dowodowe w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
11.00 – 11.30 – Andrzej Łukaszewicz

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych?
 • Nowe zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych
 • Pytania i dyskusja

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
11.30- 12.00 – Agnieszka Zaborowska

 • Zmiany dotyczący maksymalnej kwoty wadium
 • Formy i zasady wnoszenia wadium
 • Zasady zwrotu wadium, w tym gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
 • Pytania i dyskusja

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
12.00 – 12.30 – Jarosław Jerzykowski

 • Zasady polegania na potencjale innych podmiotów
 • Jak zabezpieczyć interesy wykonawcy i podmiotu użyczającego potencjał?
 • Dokumentowanie użyczenia potencjału
 • Najczęstsze błędy wykonawców
 • Pytania i dyskusja

Panel 3

Składanie i otwarcie ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
13.15 – 14.00- Piotr Schmidt

 • Forma składania oferty
 • Termin składania ofert
 • Czynności przed i po otwarciu oferty
 • Case study
 • Najczęstsze błędy
 • Pytania i dyskusja

Zasady udziału wykonawcy w postępowaniach o wartości poniżej 130 tys. zł
14.00 – 14.45- Kamila Mizeracka

 • Regulamin udzielania zamówień
 • Zasady i ograniczenia wynikające z prawa zamówień publicznych
 • Sposób ochrony interesów wykonawcy
 • Pytania i dyskusja

Jak uzyskać wadium przez Internet?
14.45 – 15.00 – Zbigniew Zieliński

DZIEŃ 2

Część 1

Warsztat – Udział wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego krok po kroku
9.00 – 10.30- Mateusz Brzeziński

 • Analiza ogłoszenia i SWZ
 • Wyjaśniania i możliwość zmiany warunków, kryteriów i zapisów umowy
 • Składanie ofert
 • Ocena ofert wykonawców
 • Analiza ofert konkurencji
 • Podpisanie umowy
 • Pytania i dyskusja

Część 2

Warsztat – Udział wykonawcy w trybie podstawowym (zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE) krok po kroku
11.00 – 12.30 – Kamila Mizeracka

 • Zastosowanie trybu podstawowego
 • Składanie ofert w trzech wariantach trybu podstawowego
 • Pytania i dyskusja

Część 3

Warsztat – Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy wykonawców
13.15 – 14.00- Magdalena Szmalec/Piotr Kaliński

 • Składanie ofert elektronicznych
 • Podpis elektroniczny
 • Komunikacja elektroniczna wykonawców i zamawiającego
 • Skutki problemów technicznych wykonawcy, zamawiającego i platformy przetargowej na sytuację wykonawcy – case study
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
 • Najnowsze orzecznictwo
 • Pytania i dyskusja

Warsztat – Podwykonawca w zamówieniach publicznych 
14.00 – 15.00- adw. Paulina Sawicka

 • Najważniejsze zmiany w nowej ustawie Pzp z punktu widzenia podwykonwaców
 • Umowa o zamówienie publiczne w zakresie podwykonawstwa
 • Case study
 • Pytania i dyskusja

DZIEŃ 3

Część 1

Warsztat – Dokumenty składane wraz z ofertą
9.00 – 9.45- Rafał Baczewski

 • Analiza rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
 • Najczęstsze problemy i błędy – case study
 • Pytania i dyskusja

Warsztat – Analiza ofert konkurencji
9.45 – 10.30- Martyna Wójcik

 • Nowe zasady udostępniania ofert konkurencji (protokołu postępowania i załączników)
 • Termin i zasady zapoznania się z ofertami konkurencji
 • Na co zwrócić uwagę przeglądając oferty konkurencji?
 • Pytania i dyskusja

Część 2

Warsztat – Obrona interesów wykonawcy i korzystania ze środków ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
11.00 – 12.30 – Marcelina Daszkiewicz

 • Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
 • Szerszy zakres podstaw odwoławczych
 • Skarga do sądu okręgowego
 • Wsparcie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów między wykonawcami i zamawiającym
 • Inne metody obrony interesów wykonawcy
 • Pytania i dyskusja

Część 3

Warsztat – Analiza umowy o zamówienie publiczne
13.15 – 14.00 – Dariusz Koba

 • Na co zwrócić uwagę analizując projekt umowy?
 • Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach
 • Obowiązkowe postanowienia umowne
 • Zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 • Zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 • Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
 • Zasady zmiany umowy
 • Pytania i dyskusja

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Jarosław Jerzykowski

Wspólnik zarządzający. Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Agnieszka Zaborowską

Adwokat w Kancelaria Adwokacka Zaborowska

Kamila Mizeracka

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, biegły sądowy, doradca z zakresu zamówień publicznych.

Piotr Schmidt

Prezes Zarządu w Prudens PDP

Andrzej Łukaszewicz

Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Piotr Dominik Nowak

radca prawny, wykładowca akademicki

Rafał Baczewski

Wieloletni pracownik w Urzędzie Zamówień Publicznych (UZP) na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Marcelina Daszkiewicz

adwokat, starszy prawnik w BSWW act legal & tax

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Piotr Kaliński

Marketplanet

Martyna Wójcik

Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

adw. Paulina Sawicka

DWF Poland

Zbigniew Zieliński

ekspert portalu wadiumdirect.pl, Broker Ubezpieczeniowy, ZZ Brokers

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Udział online

3 dni konferencji

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl