V Polski Kongres Zamawiających

Nowe Prawo zamówień publicznych z perspektywy sektora publicznegoTransmisja online na żywo

10-12 marca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Dokumenty zamówienia według nowej ustawy Pzp
9.00 – 10.00 – Piotr Schmidt

 • Czym są dokumenty zamówienia
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Opis Potrzeb i Wymagań
 • Dostęp do dokumentów zamówienia
 • Zakres dokumentów zamówienia sporządzanych podczas negocjacji i dialogu
 • Wyjaśnienia dotyczące dokumentów zamówienia
 • Zmiana dokumentów zamówienia
 • Pytania i dyskusja

Protokół postępowania 
10.00 – 10.30 – Piotr Schmidt

 • Zmiany w zakresie zawartości protokołu
 • Nowe zasady przechowywania protokołu i załączników
 • Udostępnianie protokołu i załączników
 • Próbki
 • Pytania i dyskusja

Panel 2

Ogłoszenia w nowej ustawie Pzp i przepisach wykonawczych
11.00 – 12.30- Rafał Baczewski

 • Nowe rozporządzenie w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w BZP
 • Nowe ogłoszenie o zamówieniu
 • Nowe ogłoszenie o wyniku postępowania
 • Nowe ogłoszenie o zmianie umowy
 • Nowe ogłoszenie o wykonaniu umowy

Panel 3

Plan postępowań o udzielenie zamówienia
13.15 – 14.00 – Mateusz Brzeziński

 • Kto i kiedy zobowiązany jest sporządzać plan?
 • Kiedy i gdzie należy zamieścić plan postępowań?
 • Wymagane elementy planu postępowań wynikające z przepisów wykonawczy?
 • Jak poprawnie aktualizować plan postępowań?
 • Pytania i dyskusja

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Elektronizacja zamówień publicznych z punktu widzenia zamawiającego
9.00 – 10.00- Magdalena Szmalec/Piotr Kaliński

 • Platforma e-Zamówienia – nowe funkcjonalności
 • Zmiany w MiniPortalu
 • Platformy komercyjne – problemy techniczne i ich skutki dla zamawiającego oraz wykonawców
 • Podpis elektroniczny – problemy i kontrowersje
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
 • Pytania i dyskusja

Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp
10.00 – 10.30- Martyna Wójcik

Panel 2

Przesłanki wykluczenia wykonawców
11.00 – 11.45 – Jarosław Jerzykowski

 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Self-cleaning
 • Pytania i dyskusje

Tryb podstawowy
11.45-12.30 – Piotr Nowak

 • Co jest tryb podstawowy
 • Przebieg procedury w trzech wariantach
 • Pytania i dyskusja

Panel 3

Warunki udziału w postępowaniu
13.15 – 14.00 – Andrzej Łukaszewicz

 • Katalog przesłanek
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu konsorcjum
 • Zasady udostępniania zasobów przez podmioty trzecie
 • Pytania i dyskusje

Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
14.00-14.45 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Co to są podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe?
 • Kiedy należy je składać?
 • Forma składania środków dowodowych
 • Zasady uzupełniania środków dowodowych
 • Pytania i dyskusja

Kryteria oceny ofert
14.45 – 15.30- Grzegorz Bednarczyk

 • Katalog kryteriów oceny ofert
 • Cena jako jedynego kryterium oceny ofert
 • Ustalanie wag kryteriów oceny
 • „Dogrywka” w przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
 • Pytania i dyskusja

DZIEŃ 3

Wykłady i dyskusja

Panel 1

Składanie i otwarcie ofert
9.00 – 9.45 – Bartosz Pitak

 • Forma oferty
 • Termin związania ofertą
 • Otwarcie ofert bez udziału wykonawców
 • Skutki awarii technicznych
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty i wniosków
 • Pytania i dyskusja

Zamówienia na usługi społeczne w nowej ustawie Pzp
9.45 – 10.30- Michał Szczodry

 • Definicja usług społecznych
 • Zasady dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości od 130 000 zł do 750 000 euro
 • Zasady dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub wyższej niż 750 000 euro
 • Pytania i dyskusja

Panel 2

Procedura uproszczona w nowej ustawie Pzp
11.00 – 11.45- Marcelina Daszkiewicz

 • Dopuszczalność procedury uproszczonej
 • Przebieg procedury
 • Pytania i dyskusje

Unieważnienie postępowania
11.45 – 12.30- Martyna Wójcik

 • Katalog przesłanek unieważnienia
 • Skutki i problemy praktyczne
 • Pytania i dyskusja

Panel 3

Analiza potrzeb i wymagań
13.15 -13.45 – Sebastian Pietrzyk

 • Kto i kiedy jest zobowiązany dokonać analizy?
 • Co musi obejmować analiza?
 • W jakiej formie powinna być dokonania analiza?
 • Pytania i dyskusja

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp
13.45 – 14.30- Kamila Mizeracka

 • Katalog klauzul abuzywnych
 • Obowiązkowe postanowienia umowne
 • Zmiana umowy
 • Waloryzacja wynagrodzenia
 • Pytania i dyskusja

Raport z realizacji umowy
14.30 – 15.00- Kamila Mizeracka

 • Kto i kiedy sporządza raport?
 • Zakres i cel raportu
 • Pytania i dyskusje

Szacowanie wartości zamówienia
15.00 – 16.00- Natalia Miłostan

 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw, usług lub robót budowlanych
 • Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych
 • Szacowanie a prawo opcji
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
 • Pytania i dyskusja

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Jarosław Jerzykowski

Wspólnik zarządzający. Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Kamila Mizeracka

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, biegły sądowy, doradca z zakresu zamówień publicznych

Bartosz Pitak

Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Piotr Schmidt

Prezes Zarządu w Prudens PDP

Andrzej Łukaszewicz

Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz

Michał Szczodry

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Szczodry

Natalia Miłostan

praktyk, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE, Członek Zarządu Prudens PDP sp. z o.o.

Piotr Dominik Nowak

radca prawny, wykładowca akademicki

Sebastian Pietrzyk

adwokat, wspólnik w BSWW act legal & tax

Marcelina Daszkiewicz

adwokat, starszy prawnik w BSWW act legal & tax

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Piotr Kaliński

Marketplanet

Martyna Wójcik

Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Marcin Boczek

Wspólnik. Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Grzegorz Bednarczyk

praktyk zamówień, autor ``W szponach zamówień``

Rafał Baczewski

Wieloletni pracownik w Urzędzie Zamówień Publicznych (UZP) na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Transmisja online

3 dni

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1 228,77 brutto)

2 dni

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl